Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี 2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

Continue Reading...