สมาชิกสภา

นายศรีณรงค์ พรมจันทร์
ประธานสภา อบต.โชคชัย

นายนาเรศ สมคะเนย์
รองประธานสภา อบต.โชคชัย

นายปราโมทย์ สุพร
เลขานุการสภา อบต.โชคชัย

นางสาวปาวรินทร์ สังคะฤก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ 1

นายทวี แสงวงค์
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ 3

นายสุนทร วรโยธา
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ 5

นางสาวยุวธิดา สายเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ 6

นายวัชรินทร์ ทั่งทอง
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ 7

นายจักรพันธ์ พงษ์วรรณา
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ 9

mungmee

Share: