สำนักปลัด

นายไพโรจน์ นาคแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

นางไพสน ผองขำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเกล็ดฟ้า มุสิกวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมคิด แสงเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเจนวิทย์ พลหาญ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจริยา ไชยสาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกธัญญาศาสตร์ พลโยธา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าง
นักวิชาการเกษตร

นางสาธนี ล่ำลือ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางพิมพ์รภัทร ไชยกมล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิทวัส บัวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวธิดารัตน์ คุณสุทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการศึกษา

นายนัฐพล ห้วยทราย
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ

นางสาวอริสา ดีพิมเดื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข

นายรำไพ สารโท
คนงานทั่วไป (ภารโรง)

นายสนิท แก่นกายศ
พนักงานขับรถ

นายวิชัย ศรีมันตะ
คนงานทั่วไป (คนสวน)

นางสุพาไล แก้วดี
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

นางสาวมาวีร์ โสมรักษ์
จ้างเหมาบริการ
(ช่วยงานประชาสัมพันธ์)

นางสาววารุณี วังคะฮาด
จ้างเหมาบริการ
(ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)

mungmee

Share: