หัวหน้าส่วนราชการ

   

นายไพโรจน์ นาคแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์ติดต่อ 095-169-9902

 

นายไพโรจน์ นาคแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

นางดอกไม้ มุลเมือง
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 081-3833955

นายศิวะ พลเตชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 0832254908

mungmee

Share: