ประวัติความเป็นมา ตราสัญลักษณ์

 ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

ที่ตั้ง
     ตำบลโชคชัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมุกดาหาร หรือทางทิศตะวันตกของอำเภอนิคมคำสร้อย  ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 37 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากอำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 129 – 133 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายมุกดาหาร– อุบลราชธานี(ถนนชยางกูร) ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมในการสัญจรไปมา
ภูมิประเทศ
     ตำบลโชคชัยตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีภูเขาล้อมรอบด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตก  มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา และมี

อาณาเขตติด ต่อกับพื้นที่อื่นดังต่อไปนี้
     – ทิศเหนือ จรดกับเขตตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
     – ทิศใต้ จรดกับเขตตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
     – ทิศตะวันออก จรดกับเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
     – ทิศตะวันตก จรดกับเขตตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
เนื้อที่
     ตำบลโชคชัยมีเนื้อที่ประมาณ 21,036 ไร่ คิดเป็น 33.65 ตารางกิโลเมตร
 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
mungmee

Share: