วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 “วิสัยทัศน์” (vision)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

“ตำบลโชคชัยเป็นเมืองน่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม 
การคมนาคมสะดวกดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง ไร้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม”
mungmee

Share: