กองคลัง

นางดอกไม้ มุลเมือง
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดอกไม้ มุลเมือง
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวสมฤดี รัตนเนตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรี โอเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวฐิติมา ขุมเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปณัสยา สีงาม
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงินและบัญชี

นางสาวทิวาภรณ์ พันที
คนงานทั่วไป (งานกองคลัง)

mungmee

Share: