Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – นครพนม สัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก – สะพานมิตรภาพ 3

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เช่าแผงตลาด/ห้องเข่า(อาคารพาณิชย์) ตลาดสดชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โดยวิธีประมูล (รอบที่ ๒)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่า…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง”

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง นายจำรัส นาจรินทร์ ขอสำเนาหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566

Continue Reading...