เอกสารประกวดราคา ด้วยการ จ้างก่อสร้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     เลขที่  EB ๑/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต รหัสทางทางหลวงท้องถิ่น มห.ชช. ถ. ๐๙๓๐๐๓ สายหลังวัดหนองลำดวน บ้านหนองลำดวน หมู่ที่ ๙ ตำบลโชคชัย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

เอกสารประกวดราคา ด้วยการ จ้างก่อสร้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
mungmee

Share: