Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570

Continue Reading...
Posted in แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี(พ.ศ…

Continue Reading...
Posted in แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ….

Continue Reading...
Posted in แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ….

Continue Reading...
Posted in แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566(ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

Continue Reading...
Posted in แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

Continue Reading...
Posted in แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ.2564-2566)

Continue Reading...
Posted in แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนอัตรากำลัง อบต.โชคชัย (2561-2563)

แผนอัตรากำลัง อบต.โชคชัย …

Continue Reading...