Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่ สตง.รับรอง ปีงบประมาณ2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา รายงานทางการเงิน

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี สิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศใช้แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานผลรายงานการเงินที่ สตง. รับรอง

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...