Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโชคชัย วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการบริการหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

” โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ” ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท) องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล โชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศํกยภาพตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 17 พฤษภาคม​ พ.ศ.2567 นางสาวปิยธิดา บุตรกาล (นายก อบต.โชคชัย) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.โชคชัย เข้าทำการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออก แก่สถานศึกาาภายในเขตตำบลโชคชัยของเรา ก่อนทำการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 1/2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นางสาวปิยธิดา บุตร​กาล​ (นายก อบต.โชคชัย)​ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่​และอุปกรณ์​จำเป็น แกผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในตำบลโชคชัย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลาการในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชคชัย วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

“โครงการส่งเสริมกายใจ ผู้สูงวัยโชคชัยสุขสำราญ” วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ตลาดสดชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...