Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมพ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลโชคชัย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ตำบลโชคชัย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2566 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การทำหมันสุนัข-แมว โครงการการสัตว์ปลอดภัย 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การสำรวจข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

Continue Reading...