Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แอลอีดี บ้านหนอง ลำดวน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๓

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างโครงการถนน คสล. ม.4

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ข้อบัญญัติ 2566 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงหนือ หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ ๒๔๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

Continue Reading...