Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ชนะการประมูลราคา การเสนอราคาประมูลราคาแผงตลาดและห้องเช่า(อาคารพาณิชย์) ตลาดสดชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (งบประมาณใช้จ่ายเงิน สะสม ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่3

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองหลี่

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำพอก หมู่ที่ 5

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑ บ้านชัยมงคล (งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗) โคยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...