ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าฯ (สายดับเพลิง สีแดง ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์บอร์ดเตาเผาขยะพร้อมขาตั้งแสตนดี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 ทะเบียน กข 3167 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0056 สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลข 416-63-0059 สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์ หมายเลข 416-63-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลี่ หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดสะสม ปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาสามัญ อุปกรณ์ในการช่วย เหลือผู้ป่วย ประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำปี พุทธศักราช 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนลุกรังบ้านหนองแวงเหนือ-บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จัดซื้อชุดประตูกระจกอลูมิเนียม /สำนักปลัด 11/10/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ซื้อวัสดุกีฬา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า /โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เช็ค กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างโครงการพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านคาพอก หมู่ที่ 5 สายหลังโรงเรียนบ้านคาพอก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 8 สายหนองแวงเหนือ-ขนาน 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองน้าใส หมู่2 สายคูกิ่ว-ภูพระบาทแก่นจันทร์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาดวน หมู่ที่ 9 สายศาลาประชาคม-ป่าชุมชน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างโครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับในการบริการ และต้อนรับประชาชนและผู้มาเยี่ยมเยียบ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่