แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคล หมู่ที่1 (สายบ้านชัยมงคล-บ้านคำพอก) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.โชคชัย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2021
จ้างโครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่3 (หอถังสูง) เงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอ ถังสูง) บ้่านป่าข่า หมู่ที่ 6 (เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสาธิต โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง โครงการกิจกรรม 5 ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว/สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นวัสดุสำหรับใช้ในการบริการ และต้อนรับประชาชนและผู้มาเยี่ยมเยียน/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2021
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 (เงินทุนสำรองเงินสะสม งบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา บ้านหนองแวงหนือ หมู่ที่ 8 (เงินทุนสำรองเงินสะสม งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) บ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 2 (เงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
จ้างจ้่างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด cctv โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่