แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 (สายหน้าวัดอรัญญาวาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุไฟไหม้/ไฟป่า (หัวฉีดฟอกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมใบไม้สำหรับจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานจราจร / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบต.โชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาส 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน/กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ / สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
ซื้อจัดซื้อรุภััณคอมพิวเตอร์/สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
จ้างจ้างเหมาดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการสำรวจภาคสนาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
จ้างจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่