แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2022
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/โต๊ะทำงานรองนายก อบต./เลขานุการนายก อบต. 21/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
จ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดหญ้า ตัดต้นไม้และปรับปรุงตกแต่ง บริเวณรอบ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานนายก อบต.โชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา/สนง.ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน/สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาสามัญ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยประจำกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อจัดซื้ออวัสดุก่อสร้าง/กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน/สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
ซื้อวัสดุอื่น สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
จ้างเหมาบริหารปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่