แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการบริการและต้อนรับประชาชนและผุ้เยี่ยมเยียน อบต.โชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0046 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กข 3167 มุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พานพุ่มเงินพุ่มทอง) /สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกร์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อสายคล้องบัตร ของผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสุ่ 90 ล้านต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2022
ซื้อซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า /โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างเหมาบริการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
ซื้อวัสดุกีฬา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0050 สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์ / เก้าอี้พักคอย / ตู้เก็บวัสดุงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่