แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมแหล่องเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์งานกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองแวงหนือ-บ้านป่าข่า หมุ่ที่ 8-6 (สายดอนปู่ตา-ขนาน 2) เงินจ่ายขาดเงินสะสม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ / สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวพร้อมโครงไม้ ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญติควบคุมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2021
จ้างจ้างเหมาบริการตักสิ่งประฏิกูล ตลาดสดชุมชนหนองแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2021
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ งบประมาณ2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่าข่า หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ งบประมาณ2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(แฟลชไดร์ฟ)/กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกสำหรับเติม)/กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โครงการป้าายประชาสัมพันธ์ไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบง หมู่ที่ 4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่