แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย 30/08/2023
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน 23 ชุด 30/08/2023
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16/08/2023
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 30/06/2023
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 28/04/2023
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 06/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลี่ หมู่ที่ 7 01/12/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่3 งบประมาณ 2566 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาตรที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบง หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 3 (17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ข้อบัญญัติ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงหนือ หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 2363 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 0003-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านคำบง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เป็นกระบะสำเร็จรูป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อตู้โชว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานธุรการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง/กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างโครงการติดตั้งเสาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แอลอีดี บ้านหองลำดวน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่3 งบประมาณ 2566 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าใบบังแดด 1 ผืน พร้อมขาค้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ/มาตรวัดไฟฟ้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ อบต.โชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ข้อบัญญัติ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 5001 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เป็นกระบะสำเร็จรูป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0002 หมายเลขทะเบียน บง 5552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ข้อบัญญัติ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จัดซื้อชุดประตูกระจกอลูมิเนียม /สำนักปลัด 11/10/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ซื้อวัสดุกีฬา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า /โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เช็ค กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างโครงการพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านคาพอก หมู่ที่ 5 สายหลังโรงเรียนบ้านคาพอก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 8 สายหนองแวงเหนือ-ขนาน 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่