บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share: